Reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU

 

 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).  

 

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej lub elektronicznie:

 

- listownie na adres: Ul. Broniewskiego 8, 09-500 Gostynin; 

- w formie elektronicznej - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b2b@elementum.pl; 

 

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 

- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Ul. Broniewskiego 8, 09-500 Gostynin (lub inny adres wskazany przez pracownika firmy Elementum), a koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.